Ärligt ledarskap

De senaste dagarna av presidentvalet i USA har visat tydliga prov på oärligt ledarskap och ärligt ledarskap. Det sades upprepade gånger på de stora mediebolagen under rösträkningen att Joe Biden är Donald Trumps raka motsats. Trump visade upp en rad fall av oärlighet. Han påstod en rad saker som inte har gått att styrka. Joe Biden har legat lågt och bara påstått sådant som går att styrka.

Donald Trump utropade sig själv som vinnare redan på valdagen och sade samtidigt att det pågick valfusk. Han var relativt specifik med vad det var för valfusk som skedde men han kunde inte uppvisa några bevis. Trots detta var hans anhängare övertygade om att det han sade var sant.

Jag ska i detta inlägg ge några exempel på hur Trump har använt sig av ren lögn och inkonsekvens för sin personliga vinnings skull. Joe Biden å andra sidan har använt sin vinst för folkets bästa. Detta följs upp av teorier om konkurrens samt en modell som kallas autentiskt ledarskap. Det senare är ett uttryck för ärligt ledarskap.

Oärlighet

Redan på valkvällen utropade sig Donald Trump som vinnare. Det i sig var något märkligt eftersom det inte finns något nationell valmyndighet i USA som stödde detta påstående. Varje delstat har sina egna lagar och procedurer för hur röstningen och rösträkningen går till. När de har räknat en tillräckligt stor andel av rösterna och skickar ut dessa till de stora mediebolagen gör de senare en sammanställning som ligger till grund för hur man ligger till. Inget TV-bolag eller stor dagstidning hade i närheten av Trump som vinnare. Inte ens det Trump-vänliga FOX News.

I samma andetag som Trump utropade sig själv som vinnare sade han också att det pågår försök att vilseleda det amerikanska folket. De lokala valmyndigheterna anklagades för att räkna röster som inte existerar. Räkna bara lagliga röster och sluta räkna olagliga, sade han. Han sade tydligt att de ska sluta räkna röster när han själv var i ledningen trots att långt ifrån alla lagliga röster var räknade.

När rösträkningen genomförs finns det alltid en representant för de demokratiska partiet i rummet som granskar och en representant för det republikanska partiet som granskar. Enligt Trump var republikanerna utestängda från de lokaler där rösträkningen pågick. All rösträkningsaktivitet är ordentligt videoövervakad vilket betyder att det går att kontrollera vilka granskare som är på plats och dessutom att rösträkningen går rätt till. Ingen rösträkningslokal har blivit ifrågasatt av varken medier eller lokala republikaner. Ändå stod det protesterande Trump-anhängare utanför lokalerna och skrek att de ska sluta räkna olagliga röster och släppa in republikanska övervakare.

Förutom att man lätt kan kontrollera sanningshalten i Trumps påstående har han själv visat att det han säger är en lögn. Trumps advokater lämnade in ett antal stämningsansökningar för valfusk. Inga av dessa stämningsansökningar godkändes därför att de inte kunde ge någon bevisning. Däremot krävde Trump och hans advokater att de republikanska granskarna skulle få så närmare personalen som räknade rösterna. Det finns en standard på ca tre meters avstånd men de begärde att få stå på ca två meters avstånd. Bevisar detta domstolsbeslut att det har pågått fusk. Nej. Det enda det bevisar är att det har funnits republikanska granskare i rummet hela tiden. De republikanska granskarna och de demokratiska granskarna har stått på tre meters avstånd enligt gällande regler men enligt ett domstolsbeslut får de stå en meter närmare.

Trump går så långt att han påstår att det är en nationell konspiration emot honom. I alla delstater där han var i ledningen halvvägs i rösträkningen men där Joe Biden fick fler och fler röster ju längre räkningen pågick skedde det enligt honom systematiskt fusk. Det finns som sagt inget bevis för detta och de enda beviser tyder på att Trump är den oärliga i sammanhanget.

Inkonsekvens

Före valet gick Trump ut till sina anhängare att de skulle rösta på valdagen (4:e nov). På grund av en kraftig smittspridning av coronaviruset vill många stater men också dess invånare undvika trängsel kring och i vallokalerna och därför har befolkningen i hög grad använt förtidsröstning och poströstning. Förtidsröstning innebär att man går till en vallokal som öppnar flera dagar tidigare och lägger sin röst. Poströstning innebär att man skickar in sin röst med posten. I det senare fallet måste kuvertet som röstsedeln ligger i vara poststämplat på valdagen.

Trump uppmanade alltså sina anghängare att rösta i lokal på valdagen trots hög smittorisk. Joe Biden uppmuntrade sina anhängare att använda de andra två alternativen i så hög utsträckning de kunde. Enligt varje delstats röstlag är alla tre alternativen fullt lagliga. Det som dock skiljer sig åt mellan delstaterna är när förhandsrösterna får börja räknas. I de flesta delstaterna fick de börja räkna förhandsrösterna innan valdagen eller på själva valdagen. I några delstater fick de börja räkna förhandsrösterna dagen efter valdagen. Eftersom vissa stater hade väldigt många förhandsröster och poströster tog det lång tid att räkna de senare två. De sägs att det kom in 160 miljoner röster totalt från alla delstater. Av dessa var 102 miljoner förhandsröster eller poströster. I kombiination med att det var ett röstningsrekord i detta val blev det väldigt många röster att räkna efter valdagen.

Eftersom Trump hade uppmanat sina anhängare att rösta i lokal på valdagen visste han att han skulle få ett övertag i många delstater på valdagen. Detta utnyttjade han för att utropa sig själv som segrare. Men han kunde inte segra innan alla 160 miljoner röster var räknade. Då menade han att de röster som inte var röknade på valdagen var ogiltiga eller rent av olagliga. Med detta som grund genomförde hans advokater stämningsansökningar hos en rad lokala domstolar. Inge stämningsansökan blev godkänd. Beskedet var att fortsätta räkna rösterna. Trump sade i ett TV-framträdande från Vita Huset att all rösträkning skulle upphöra omedelbart eftersom det som räknades var olagliga röster.

Det finns två problem med detta agerande. Det första är att många republikaner faktiskt tog det sökra före det osäkra och förhandsröstade. Alltså kallar Trump sina egna följares röster för olagliga. Hur känns det för dessa väljare att den de röstar på hävdar att deras röst inte ska räknas? Det andra är att Trump ville stoppa räkningen i delstater som Michigan, Georgia, Nevada och Pensylvania där han ledde och höll på att tappa ledningen men inte i Arizona där Biden ledde men Trump höll på att gå ikapp. De pågår alltså olaglig rösträkning enbart när han själv håller på att förlora men laglig rösträkning när han har chans att vinna.

Det finns tydlig inkonsekvens i Trumps agerande. Det är detta som pekar på att han själv är oärlig och att det främst handlar om honom själv och inte det folk han utger sig för att leda.

Själv-centrerad eller andra-centrerad

Strax före valet, på valdagen och strax efter valdagen har Trump uttryckt sig på ett sådant sätt att det väldigt tydligt handlar om hans person och inte USAs befolkning.

Att uppmana väljare att rösta i en trång röstlokal handlar inte om att skydda folket. Det handlar om att genomföra en strategi som gynnar honom själv.

Att utropa sig själv som vinnare innan någon annan har gjort det eller det finns grund för det tyder på att det handlar om honom själv och hans bild av verkligheten. På Twitter skrev han under lördagen "I WON THIS ELECTION, BY A LOT". Enligt hanns egna röstningsregler vann han men tyvärr följer inte delstaternas röstningsregler och procedurer vad Trump tycker. Tyvärr för honom alltså. Det han skriver är dessutom något som en grinig unge skulle skriva. Jag vann men jättemycket. Det säger någon som har en förvrängd verklighetsbild. Om ett barn säger så kan vi ha överseende för de är en aning själv-centerade men när en vuxen man, som dessutom är president, säger så blir det löjligt.

Han vann inte. Det totala antalet röster som har räknats säger att Joe Biden vann men ca fyra miljoner röster. När nästan alla röster är räknade framgår det också att Joe Biden har tagit hem flest elektorsröster. Man måste få ihop minst 170 elektorsröster och Joe Biden hade fått 179 när han höll sitt segertal. Vad finns det för bevisning att Trump har vunnit? Det är bara i hans eget huvud.

I sitt segertal sent på valdagen sade Trump att det är något skump i görningen. Att folket håller på att föras bakom ljuset. Han säger inget om att han ska ta det mandat och det förtroende han har fått av sina väljare och göra USA till ett bättre land. Han säger bara själv-centrerat att han har vunnit och att de andra är fuskare.

Under hela mandatperioden som Trump har suttit har han varit tydlig med att många av USAs nvånare inte hör till det folk han är presendent över. Trump har varit president för sina väljare. De andra straffas mer eller mindre. Om han hade tagit sitt uppdrag på allvar hade det handlat mer om nationens bästa, om folkets bästa och mindre om honom själv. Hade han ens en tanke på att alla de som inte röstade på honom knappast skulle välja att rösta på honom när de blev illa behandlade. Ha undegrävde sina möjligheter att bli omvald genom att stötta enbart dem som delar hans världsbild, den förvrängda Trump-världen.

Joa Biden höll sitt segertal på Lördag kväll. Fem dagar efter valdagen. Det var först då tillräckligt många röster var räknade för att en vinnare skulle kunna utses. I sitt tal sa han precis tvärt emot vad Trump hade sagt och gjort. Biden sade att han ska leda hela USA. Även de som inte röstade på honom. Alla ska få sin röst hörd. Även minirotetsgrupper. Det var så tydligt att han utgick ifrån vad som är bäst för nationen och att han ser den lilla människan i den stora.

Det handlade väldigt lite om Joe Biden själv som person. Han tackade sin fru och sina barn. Det var så långt han sträckte sig om att prata om sig själv. Trots att Biden inte blir installerad som president och därmed inte kan utföra sitt presidentskap innan dess valde han ändå att säga att han redan nu ska börja att arbeta för att hindra spridningen av coronaviruset. Spridningen har inte stannat av utan ökat och antalet döda är fortsatt hög. Han pratade om de drabbade och sörjande. Han agerade som en uppriktig ledare. Detta har Trump helt undvikit. Det enda han har gjort är att visa vilken supermänniska han är som överlevde COVID-19 utan några svårare komplikationer. Kontrasterna är slående.

Konkurrens

En konkurrenssituation utmärks av fyra komponenter:

1. Man har oförenliga mål (bara en part kan uppnå sitt mål)

2. Man sprider vilseledande information eller undanhåller information

3. Man understryker skillnader istället för likheter

4. Man försöker överträffa andra

En president ska leda hela folket och ena hela folket. Det är väldigt tydligt att Trumps strategi har varit att pslittra folket och han har främst gjort det genom vilseledande information och genom att understrykar skillnader.

Punkt 1 och 4 har också blivit synliga under "black lives matter". Istället för att låta delstaterna sköta sitt, när de tydligt deklarerade att de kunde klara situationen, skickade Trump dit militär för att understryka att hans mål med situationen inte stämde med delstatsledningens mål och att han kunde göra det bättre genom att överträffa ordningen med militär kraft.

Många har utpekat Trump som en söndrare av nationen. När man tittar på ovan punkter så brli det ganska tydligt att han har skapat konkurrens istället för att ena.

Autentiskt ledarskap

Efter 11:e september började många vakna upp och ifrågasätta samtidens ledarskap. Vi behöver ledare med mindre egenintresse och istället ärliga ledare med etiska principer som riktlinjer för sitt ledarskap. Detta sammanfattades av några ledarskapsforskare i en modell som kallas Autetiska ledarskap. Det beskriver en ledare som är ärlig, uppriktig, sig själv, har andras bästa för ögonen och vägleds av etiska principer.

Den forskning som har gjorts sedan denna ledarskapsmodell togs fram tyder på att autentiska ledare framför allt lyckas på gruppnivå och organisationsnivå. De får även sina följare att göra mer för verksamheten än som förväntas av dem. Autentiska ledare är verkligen ledare med andras intressen för ögonen än sina egna.

Trots att stora delar av jordens befolkning vill ha autentiska ledare har vi fått se ett flertal presidenter som har en annan agenda än den som gynnar folket. Trump är ett av de tydligaste exempen. Icke-autentiska ledare har sina fördelar och lyckas driva igenom en hel del men de gör det med maktmedel och oärlighet.

Joe Biden må vara slipad politiker och rakt igenom strategisk i sitt segertal men han trycker på sådant som är förenligt med ett autentiskt ledarskap. Han lägger sina egenintressen åt sidan och lyfter fram folket och pekar på vad folket behöver. Han gör allt han kan för att framstå som en ärlig ledare som driver ärligt ledarskap.

Åter igen är kontrasten mellan Trump och Biden slående. Man kan nog argumentera för att kontrasten till Trump är tydligt när man jämför med nästan vem som helst då Trump anses vara väldigt extrem och kontroversiell. Detta blir dock ännu tydligare just när man kontrasterar med Joe Biden.

Politiker är som de är. Även de med de bästa avsikterna eller som säger sådant som väldigt många behöver höra har en baksida. Det är ingen som försöker få Joe Biden att framstå som den bästa tänkbara presidenten. Detta inlägg är bara en sätt att exemplifiera vad ärligt och oärligt ledarskap kan stå för. Sedan är det upp till dig som läser att välja att se distinktionerna eller ej och att ta med dig vad som utmärker ett ärligt och autentiskt ledarskap.

Som nybliven ledare kan det finnas mycket att lära sig här. Att leda handlar inte om sig själv. Det handlar om dem man leder och målsättningen med den verksamhet man leder. En bra ledare  lyckas med detta.

 

7 Nov 2020