Blogg

 

Sida 4

RSS

Topp och botten i pedagogiskt ledarskap

21 May 2018

I en nylig enkätstudie bad jag personal i tre pedagogiska verksamheter att delta. De tre grupperna är personal på förskolan, personal på fritidshemmet och personal i F3-skolor eller F6-skolor (som undervisar i minst ett kärnämne). Huvuddelen av enkäten handlar om ledarskapet för verksamheten. För förskolepersonalen är det förskolechefen som avses och för de andra två grupperna är det rektor som avses.

Några preliminära resultat presenteras här. Det rör vilka tre eller fyra påståenden om ledaren som de respektive grupperna håller med mest om och vilka tre eller fyra påståenden om ledaren som de respektive grupperna håller med minst om. Eftersom det fanns 14 påståenden totalt presenteras enbart de som hör till ytterligheterna.

Först kan vi titta på hur samtliga deltagare har svarat och sedan tittar vi på varje enskild grupp.

Ledares kommunikationskompetens

17 May 2018

Sommaren 2015 utförde jag en enkätstudie med deltagare från en mängd länder världen över. Deltagarna, varav ett fåtal själva var ledare, fick gradera 30 delkompetenser till en rad kända kommunikationskompetenser. Först fick de gradera hur viktiga dessa kompetenser är generellt och sedan hur viktiga de är för ledare. Studiens första resultat visar att kraven är högre ställda på ledare. Ledare förväntas ha fler kommunikationskompetenser än vad som generellt förväntas och de förväntas också ha utvecklat dessa kompetenser till en förfinad nivå. Studiens andra resultat rör frågan vilka kommunikationskompetenser som anses viktigast för ledare. Nedan följer en lista på de elva högst rankade kommunikationskompetenserna, i rangordning, som ledare förväntas ha. En del av de elva kompetenserna består av ett kluster av delkompetenser och i vissa fall är några av dessa delkompetenser ingående i mer än en kompetens. Innan du går vidare kan du själv fundera på vad du förväntar dig att din chef ska vara duktig på när det gäller hur hen kommunicerar. Titta gärna på min sida om kommunikationskompetenser för att få en överblick.

Hur väl är ledaren insatt i den verksamhet hen leder?

15 May 2018

Jag utförde nyligen en enkätstudie där jag bad förskollärare, fritidspdagoger och lärare i grundskolans F3 eller F6 att svara på samma frågor om sin verksamhet och om den ledare som har det närmaste ansvaret för verksamheten.

Här kommer en första presentation av en del av enkätens innehåll. Det handlar om fyra påståenden (här något justerade för att passa alla):

  • Jag är väl insatt i hur min verksamhet fungerar
  • Jag är väl insatt i vilket min verksamhets uppdrag är
  • Min chef/rektor är väl insatt i hur min verksamhet fungerar
  • Min chef/rektor är väl insatt i vilket min verksamhets uppdrag är

Mål och återkoppling

14 May 2018

Det har stått mer och mer klart för mig ju längre jag har studerat ledarskap, lärande och kommunikation hur värdefullt mål och återkoppling är. De hänger dessutom samman.

Om jag börjar med kommunikation så kan man ha ett mål med sin kommunikation och om man lyckas med sitt budskap får man en bekräftan. Låt mig ta ett exempel. Jag sitter med min vän och äter. Jag vill ha mer salt på min mat och saltet står nära min vän så jag säger: "Skicka mig saltet är du snäll". Min vän tittar upp, tittar på saltet, griper tag i saltkärlet och räcker över det till mig och säger "Varsågod". Jag säger "tack". Målet var att få saltet. Ett väldigt specifikt mål. Min formulering ska därför motsvara det jag vill uppnå. Återkopplingen jag får är att min vän har förstått budskapet.

Lärande och utveckling

11 May 2018

Vilken är relationen mellan lärande och utveckling? Den som först försökte svara på detta på ett sätt som är uttömmande även idag var Lev Vygotskij.

Enligt Vygotskijs synsätt understödjer lärande och utveckling varandra. Detta synsätt är, enligt Vygotskij själv, enbart ett av fyra förkommande:

1. Lärande och utveckling har ingen relation till varandra.

2. Lärande och utveckling är samma sak, när du lär något utvecklas du.

3. Utveckling föregår lärande. För att lära en viss kunskap behöver du vara på en viss utvecklingsnivå. Utveckling styrs av ett "program" i generna.

4. Utveckling och lärande påverkar varandra genom en ömsesidig relation. Lärande ger ibland upphov till utveckling. Utveckling möjliggör (men garanterar inte) för nytt lärande.

Ledarskapsmodeller - en samtida översikt

7 May 2018

Under ungefär hundra år har det utvecklats en rad ledarskapsmodeller. Vissa har levt kvar länge medan andra har fallit i glömska. Vilka ledarskapsmodeller är mest på tapeten i vårt årtusende? Vilka är möjligtvis på uppåtgående?

En artikel från 2014 visar att det är tre teorier som är mer framträdande:

1. Transformativt ledarskap

2. Ledares egenskaper (femfaktormodellen)

3. Relationsmodellen - Ledare och följare

Varför kommunicerar vi?

7 May 2018

Jag har helt nyligen publicerat en artikel i en vetenskaplig tidskrift om varför vi kommunicerar. Det kan finnas väldigt många orsaker både i en generell mening och i det specifika fallet. Om man ändå landar på en relativt bred nivå kan man från min studie se att fem orsaker till att vi kommunicerar framträder tydligt och två av dessa är i en klass för sig.