Topp och botten i pedagogiskt ledarskap

I en nylig enkätstudie bad jag personal i tre pedagogiska verksamheter att delta. De tre grupperna är personal på förskolan, personal på fritidshemmet och personal i F3-skolor eller F6-skolor (som undervisar i minst ett kärnämne). Huvuddelen av enkäten handlar om ledarskapet för verksamheten. För förskolepersonalen är det förskolechefen som avses och för de andra två grupperna är det rektor som avses.

Några preliminära resultat presenteras här. Det rör vilka tre eller fyra påståenden om ledaren som de respektive grupperna håller med mest om och vilka tre eller fyra påståenden om ledaren som de respektive grupperna håller med minst om. Eftersom det fanns 14 påståenden totalt presenteras enbart de som hör till ytterligheterna.

Först kan vi titta på hur samtliga deltagare har svarat och sedan tittar vi på varje enskild grupp.

De numeriska värden som presenteras tillsammans med påståendena är medelvärden från den likertskala från 1-7 som deltagarna fyllde i. 1 står för håller helt med och 7 står för håller inte alls med. Ju närmare 1 medelvärdet är desto mer håller gruppen som helhet med om att detta är något som deras ledare uppfyller. Ju närmare 7 medelvärdet är desto mindre håller gruppen som helhet med.

 

 

Topp tre totalt

1. Jag känner att min ledare har tillit/förtroende för mig (Medelvärde = 2.30)

2. Min ledare är väl insatt i vilket verksamhetens uppdrag är (Medelvärde = 2.59)

3. Min ledare har goda kunskaper om pedagogik i allmänhet (Medelvärde = 2.62)

Skillnaderna mellan nummer ett och de två andra alternativen är statistiskt signifikanta (p<0.01). Det är naturligtvis viktigt att en ledare inom en pedagogisk verksamhet är väl förtrogen inom pedagogik och med verksamhetens uppdrag men det är ännu mer värdefullt att en ledare visar tillit till sina medarbetare. Jag har tidigare gjort en forskningsöversikt kring vilka faktorer som har störst positiv inverkan på medarbetarnas insatser och ledarens tillit till medarbetaren är den näst viktigaste faktorn jag har hittat. Därför är det positivt att deltagarna i studien känner att de har ledarens förtroende.

Botten fyra totalt

1. Min ledare sätter upp tydliga och rimliga mål för verksamheten (Medelvärde = 3.84)

2. Min ledare kommunicerar på ett tydligt sätt (Medelvärde = 3.68)

3. Min ledare motiverar och inspirerar mig i mitt arbete (Medelvärde = 3.66)

4. Min ledare är i största allmänhet en god kommunikatör (Medelvärde = 3.55)

Värdena närmar sig fyra vilket innebär att det är ungefär lika många som inte håller med som det är som håller med. När det gäller att sätta upp mål för verksamheten omnämns värdet av detta i många studier om ledarskap. Detsamma gäller att ledaren motiverar och inspirerar följarna. Viktigast av allt är att ha kommunikationskompetens. Se vidare i min forskningsöversikt. I en tidigare enkätstudie framstår tydlighet som den viktigaste kommunikationskompetensen. Av de fyra viktigaste faktorerna så är deltagarna i denna enkätstudie mest nöjda med en av dessa faktorer och minst nöjda med tre av dessa faktorer. Därtill ska den viktigaste kommunikationskompetensen läggas. Om vi antar att under 4 i medelvärde är godkänt är det ändå många deltagare i studien som inte kan ge sina ledare godkänt på fyra centrala områden. Samtidigt betyder godkänt inte att det är utvecklande för verksamheten, bara att det är gott nog. De deltagare som helt håller med om de fem viktigaste påståendena kan känna sig privilegierade som har en fantastisk ledare.

Eftersom de tre grupperna inte rankar påståendena på samma sätt är det intressant att titta närmare på vad varje grupp har svarat.

Förskolepersonalens topp tre

1. Min ledare är väl insatt i vilket verksamhetens uppdrag är (Medelvärde = 1.79)

2. Jag känner att min ledare har tillit/förtroende för mig (Medelvärde = 2.18)

3. Min ledare har goda kunskaper om pedagogik i allmänhet (Medelvärde = 2.37)

Över lag något lägre medel jämfört med totalen och uppdraget som nummer ett.

Fritidshemspersonalens topp tre

1. Jag känner att min ledare har tillit/förtroende för mig (Medelvärde = 2.37)

2. Min ledare har goda kunskaper om pedagogik i allmänhet (Medelvärde = 2.64)

3. Min ledare är mån om att ha goda relationer till de anställda (Medelvärde = 2.86)

Något lägre medel överlag och relationsskapande istället för uppdraget.

Lärarnas (F3/F6) topp tre

1. Min ledare är väl insatt i vilket verksamhetens uppdrag är (Medelvärde = 2.02)

2. Jag känner att min ledare har tillit/förtroende för mig (Medelvärde = 2.29)

3. Min ledare är väl insatt i hur verksamheten fungerar (Medelvärde = 2.37)

Samma topp två som förskolepersonalen men en rektor som är väl insatt i verksamheten på nummer tre.

Det är bara påståendet om tillit som förekommer på samtliga topp tre.

 

 

Förskolepersonalens botten fyra

1. Min ledare kommunicerar på ett tydligt sätt (Medelvärde = 3.45)

2. Min ledare är i största allmänhet en god kommunikatör (Medelvärde = 3.36)

3. Min ledare har de personlighetsdrag som JAG associerar med ledarskap (Medelvärde = 3.32)

4. Min ledare motiverar och inspirerar mig i mitt arbete (Medelvärde = 3.26)

Generellt lägre medelvärden och fokus på kommunikation i botten.

Fritidshemspersonalens botten fem

1. Min ledare sätter upp tydliga och rimliga mål för verksamheten (Medelvärde = 4.49)

2. Min ledare motiverar och inspirerar mig i mitt arbete (Medelvärde = 3.98)

3. Min ledare har visioner för hur verksamheten kan utvecklas (Medelvärde = 3.88)

4. Min ledare är väl insatt i hur verksamheten fungerar (Medelvärde = 3.84)

5. Min ledare kommunicerar på ett tydligt sätt (Medelvärde = 3.77)

Högre medelvärde över lag och mer fokus på mål, motivation och vision.

Lärarnas (F3/F6) botten fem

1. Min ledare kommunicerar på ett tydligt sätt (Medelvärde = 3.82)

2. Min ledare är i största allmänhet en god kommunikatör (Medelvärde = 3.67)

3. Min ledare har de personlighetsdrag som JAG associerar med ledarskap (Medelvärde = 3.63)

4. Min ledare motiverar och inspirerar mig i mitt arbete (Medelvärde = 3.51)

5. Min ledare sätter upp tydliga och rimliga mål för verksamheten (Medelvärde = 3.44)

Snarlikt som för förskolepersonalen men något högre medel.

Samtliga på fritidshemspersonalens och lärarnas botten fem har högre medelvärde än det påstående som har högst medelvärde för förskolepersonalen. Eftersom alla tre grupperna har ungefär lika stor andel med adekvat högskoleutbildning och ungefär lika många års erfarenhet av yrket får man anta att det är skillnader i ledarskapet.

Vad förskolechefer generellt kan bli bättre på är att öka sin kommunikationskompetens, särskilt att kommunicera tydligt (se mer här). Detsamma gäller rektorer som leder personal i traditionell undervisning. Rektorer som leder fritidshemsverksamheten behöver bli bättre på hur verksamheten fungerar, på att måla upp visioner och framför allt att sätta upp rimliga mål och kommunicera dessa på ett tydligt och inspirerande sätt (se mer här).

21 May 2018