Hur väl är ledaren insatt i den verksamhet hen leder?

Jag utförde nyligen en enkätstudie där jag bad förskollärare, fritidspdagoger och lärare i grundskolans F3 eller F6 att svara på samma frågor om sin verksamhet och om den ledare som har det närmaste ansvaret för verksamheten.

Här kommer en första presentation av en del av enkätens innehåll. Det handlar om fyra påståenden (här något justerade för att passa alla):

  • Jag är väl insatt i hur min verksamhet fungerar
  • Jag är väl insatt i vilket min verksamhets uppdrag är
  • Min chef/rektor är väl insatt i hur min verksamhet fungerar
  • Min chef/rektor är väl insatt i vilket min verksamhets uppdrag är

Den som har fyllt i enkäten har kunnat välja på sju alternativ från "håller helt med" som står för värdet 1 till "håller inte alls med" som står för värdet 7. De medelvärden som presenteras finns någonstans mitt emellan 1 och 7.

I presentationen står stapel 1 längst till vänster för förskolepersonalen som fyllde i enkäten, stapel 2 för fritidshemspersonalen, och stapel 3 för lärare i grundskolan som undervisar i minst ett kärnämne.

 

Skalan på diagrammets vänstra sida går från 1.2 till 1.45. Medelvärdet för grupp 1 = 1.285, för grupp 2 = 1.279 och för grupp 3 = 1.431.

I det första diagrammet kan vi se att alla lärarkategorier håller med till en stor utsträckning på det första påståendet. Statistiskt är det ingen skillan mellan personalen på förskolan och personalen på fritidshemmet. Däremot är det, trots ganska små skillnader, en statistiskt signifikant skillnad (p<0.05) mellan lärare i grundskolan som undervisar i minst ett kärnämne och de två övriga grupperna. Den enklaste förklaringen på detta kan vara att antalet år i yrket är något lägre för grupp 3 än för de övriga två. En annan anledning kan vara att skolans verksamhet uppfattas som mer komplex och därför är det svårare att helt hålla med om man är väl insatt.

 

Skalan på diagrammets vänstra sida går från 1.05 till 1.35. Medelvärdet för grupp 1 = 1.161, för grupp 2 = 1.270 och för grupp 3 = 1.308.

När det gäller påståendet om deltagarna är väl insatta i vilket den egna verksamhetens uppdrag är håller alla tre grupper med i stor utsträckning. Medelvärdena är mycket nära 1. Avstånden i diagrammet ser större ut än de är. Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader.

 

Skalan på diagrammets vänstra sida går från 0 till 4.5. Medelvärdet för grupp 1 = 2.238, för grupp 2 = 3.842 och för grupp 3 = 2.369.

Om vi nu tittar närmare på vilken uppfattning deltagarna i studien har om sin närmaste chef ser man genast att bedömningen är att chefen är mindre insatt i hur verksamheten fungerar. Medelvärdena är över 2 för alla grupper. Värdet 2 står för "håller med" medan värdet 3 står för "lutar lite åt att hålla med". Värdet 4 står för neutral och allt däröver är grader av att inte hålla med. Ett medelvärde runt 4 betyder att det är lika många som inte håller med som det är som håller med. Den grupp som sticker ut är personalen på fritidshemmet som tydligt upplever att deras närmaste chef, en rektor eller biträdande rektor, inte är i närheten så insatt i verksamheten som kåren som utför det dagliga arbetet är. Skillnaderna mellan grupp 1 och 3 är mycket små. Skillnaderna mellan grupp 2 och de övriga är statistiskt signifikanta (p<0.001). Detta understryker frågan om en ledare kan vara en bra ledare när hen inte är tillräckligt insatt i hur verksamheten fungerar och därmed föra en dialog med de verksamma. Vad som upplevs som tillräckligt för grupp 1 och 3 kan diskuteras men det framstår som uppenbart att glappet är för stort för grupp 2, personalen på fritidshemmet.

 

Skalan på diagrammets vänstra sida går från 0 till 3.5. Medelvärdet för grupp 1 = 1.788, för grupp 2 = 3.322 och för grupp 3 = 2.023.

För det sista påståendet är medelvärdena något lägre än i det närmast föregående fallet. Chefen är insatt i vilket uppdraget är, det kan handla om lagar och riktlinjer på papper, i något högre utsträcking enligt de medverkande. Skillnaderna mellan grupp 1 och grupp 3 är ganska små. Skillnaderna mellan grupp 2 och de två andra grupperna är statistiskt signifikanta (p<0.001). I praktiken så betyder det att rektorerna för personalen i fritidshemmet i minst en tredjedel av fallen upplevs inte vara insatta i vilket uppdraget är. Man kan fråga sig vem som leder och vem som följer?

För mig som gärna ser på ledarskap ur ett kompetensperspektiv är inspirerad av en tidig modell som föreslår att chefer på en låg nivå och på en mellannivå måste kunna verksamheten lika bra som dem de leder. På en högre nivå har det något mindre betydelse. Den som är närmaste chefen för förskolan, för fritidshemmet och för grundskolan är förskolechefen respektive rektor. De förväntas kunna verksamheten som om de själva vore en del av arbetslaget. I denna enkätstudie upplever deltagarna att deras ledare har något för låga kunskaper och kompetenser om den verksamhet de leder och för fritidshemmets personal ser det nedslående ut.

Om nu någon gör antagandet att det är stor skillnad på grupperna så är utbildningsnivån snarlik, tiden i yrket är snarlik (något kortare för lärare) och hur väl de själva är insatta i verksamheten och uppdraget är snarlikt. De påtagliga skillnaderna handlar om hur de tre grupperna upplever sina ledare och där sticker en grupp ut. Bara där.

Vad gör man då åt detta? Är det krav på att rektorer går en grundläggande utbildning? Är det viktigt att rekrytera biträdande rektor från fritidshemsverksamheten? Båda alternativen är möjliga. Vad anser du?

 

15 May 2018