Lärande och utveckling

Vilken är relationen mellan lärande och utveckling? Den som först försökte svara på detta på ett sätt som är uttömmande även idag var Lev Vygotskij.

Enligt Vygotskijs synsätt understödjer lärande och utveckling varandra. Detta synsätt är, enligt Vygotskij själv, enbart ett av fyra förkommande:

1. Lärande och utveckling har ingen relation till varandra.

2. Lärande och utveckling är samma sak, när du lär något utvecklas du.

3. Utveckling föregår lärande. För att lära en viss kunskap behöver du vara på en viss utvecklingsnivå. Utveckling styrs av ett "program" i generna.

4. Utveckling och lärande påverkar varandra genom en ömsesidig relation. Lärande ger ibland upphov till utveckling. Utveckling möjliggör (men garanterar inte) för nytt lärande.

Det är oklart vilka som, historiskt, har stått för eller fortfarande står för synsätt ett. Man kan nog inte utesluta det synsättet för det beror sannolikt på vilket lärande och vilken sorts utveckling som avses.

Synsätt två härrör från behaviorismen. När du lär utvecklas du i motsvarande grad. Det är som en behållarmetafor. Om vätskenivån i en behållare står för utvecklingsnivån och vätskan står för allt man har lärt sig ökar alltså utvecklingsnivån när man tillför mer vätska (nytt lärande).

Det tredje synsättet ligger nära både Piaget och Chomsky. Utveckling är, åtminstone de första åren i livet, en effekt av generna. Därför bestämmer utvecklingen vad vi kan lära.

Vygotskij står naturligtvis själv för det fjärde synsättet. Han var inte tillfreds med tidigare beskrivningar utan menade att det måste finnas en möjlighet till påverkan i båda riktningarna. Detta betyder inte att allt lärande leder till utveckling eller att utveckling leder till lärande. Nytt lärande möjliggör utveckling. Det är alltså möjligt att lära sig utan att det händer något med individens utveckling. En ny utvecklingsnivå möjliggör för lärande av nya slag. Utveckling och lärande är som en språngbräda för varandra.

Idag finns det forskning som ifrågasätter alla fyra synsätt men det finns mig veterligen inget nytt förslag på hur relationen kan se ut. Hur tänker du?

11 May 2018