Utbildning, undervisning och lärande

Det dök upp en fråga i forskarnätverket researchgate.net som jag valde att svara på. Eftersom svaret uppskattades av många och rekommenderades så har jag valt att presentera fråga och svar här.

Frågan som en forskare ställde löd så här:

What is the difference between education, teaching and learning?

Mitt svar löd så här:

Learning is a process of increasing or reorganizing knowledge (theoretical or practical). It can be both formal and informal. Education is a formal way of organizing learning situations that are based on a system of selected and structured knowledge. Teaching is an intended act to enable learning, usually in a formal context. A guided kind of learning. The intention does not always lead to learning. Teaching can actually make learning more difficult. Note that learning can happen anywhere at anytime. Both within the system of education and outside of it. Learning does not have to involve teaching. You can learn on your own. You can learn from others mistakes. Also note that teaching can involve learning for the teacher. You can both learn more about the subject and about how to teach while you are doing it.

Det kan vara lite problematiskt med en direktöversättning så jag översätter så nära det går.

Fråga: Vad är det för skillnad på utbildning, undervisning och lärande?

Svar: Lärande är en process som ökar eller omorganiserar kunskap som kan vara både teoretisk och praktisk. Praktisk kunskap kan vara allt från att klippa med en sax till hur man cyklar till hur man skriver på ett tangentbord. Det kallas ofta hur-kunskap eller att veta hur. Teoretisk kunskap är vad-kunskap och innebär att veta något om något. Till exempel namnet på Sveriges huvudstad eller att det går tåg mellan Göteborg och Stockholm. Lärande kan vara både formell och informell. Med formellt lärande menas att lärandesituationen är planerad och strukturerad och i någon mening reglerad. Lärandet kan inte göras hur som helst, när som helst, var som helst och med vem som helst. Informellt lärande är allt annat lärande som sker avsiktligt.

Utbildning är ett formellt sätt att organisera lärandesituationer som baseras på utvald och strukturerad kunskap. En utbildning ska erbjuda viss kunskap, inte vilken kunskap som helst och helst inte "okunskap". Undervisning sker i regel inom ramen för utbildning och är då en serie avsiktliga handlingar för att möjliggöra lärande av viss kunskap. Undervisning är vanligtvis formell. Undervisning är en form av väglett lärande. Även om avsikten med undervisning är att andra ska lära sig behöver det inte vara fallet. Den som deltar i undervisning kan lära sig det som en undervisande lärare avser men den kan också lära sig något annat, något felaktigt eller inget alls. Det som rubriceras undervisning kan ibland uppfattas som förvirrande och blir därmed något som försvårar lärande snarare än underlättar lärande.

Lärande kan ske var som helst och när som helst. Det behöver inte relateras alls till utbildning eller undervisning. Det är fullt möjligt att lära sig på egen hand. Man kan också lära sig med andras hjälp utan att det kallas undervisning eller utbildning. Detta lärande inkluderar även att man kan lära sig av andras misstag.

Undervisning är avsedd för att andra ska lära men det är mycket möjligt att den som undervisar själv lär vilket inte nödvändigtvis är avsikten med undervisningen. Man kan lära sig mer om sitt eget ämne och man kan lära sig om att hjälpa andra att lära när man undervisar.

Förhållandet mellan utbildning, undervisning och lärande är komplext men det är helt klart så att lärande är det bredare begreppet och att utbildning och undervisning är specialfall som förväntas involvera lärande men inte behöver göra det.

Hur går dina tankar kring dessa begrepp?

 

 

16 Aug 2018